• LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE
 • LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE

LACE TOMMY TEE, CLEMENTINE

$ 248.00

CLEMENTINE LACE TEE

BALINESE LACE

UNFINISHED HEM

HOOK & EYE BACK CLOSURE